kvkk

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
GENEL AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) uyarınca sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da 
göz önünde bulundurularak, Veri Sorumlusu sıfatıyla derneğimiz tarafından hangi kapsamda işlenebileceği 
aşağıda açıklanmıştır.
1. MÜSİAD tarafından Kişisel Verilerinizi Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz; yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık 
bilgileri de dâhil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte 
olup, bu bilgiler MÜSİAD ile iletişim kurduğunuz sırada ve/veya sonrasında, otomatik ya da otomatik olmayan 
yöntemlerle, MÜSİAD ve GENÇMÜSİAD birimleri ve personeli, www.musiad.org.tr internet sitesi, MÜSİAD 
organizasyonları sebebiyle açılan diğer web siteleri, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital 
ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, 
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma 
Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında 
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. MÜSİAD Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyor?
Kişisel verileriniz,
• Yukarıda belirlenen çerçevede Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tüzüğü ile tanımlanan menfaat 
ve politikaları, ilke ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
• Sizlere davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak 
için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
• MÜSİAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; derneğimizin insan kaynakları politikalarının 
yürütülmesini ve personel ihtiyaçlarını temin etmek, üyelik işlemlerini sağlamak,
• MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel 
kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
• Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
• Bunların faaliyet konuları ile ilgili hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı 
sunmak,
• Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından 
tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılmasını sağlamak,
• Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, sağladıkları mal ve hizmetler gibi gelişmelerden 
tarafınızın haberdar edilmesini sağlamak,
• MÜSİAD tarafından düzenlenen konferans, seminer, fuar, çalıştay, idare kurulları, üye buluşmaları vb. 
etkinliklerden tarafınızı haberdar etmek, 
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri 
değerlendirilerek analiz yapabilmek,
• MÜSİAD sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına, anlaşmalı kurumlarına etkinliklerine ilişkin 
içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek,
• Web sitesi üzerinden E-müsiad kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan 
kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle 
birlikte işleyebilmek,
• Uygulama/aplikasyon yönetmek,
• MÜSİAD tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla 
verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine 
getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
• KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,
MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler 
tarafından işlenebilmektedir. MÜSİAD veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.musiad.org.tr
adresinde yer alan MÜSİAD Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’na bakabilirsiniz.
3. MÜSİAD Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarır?
KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen 
temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
dâhilinde ve Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 
yapılması, Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Derneğimizin 
hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Derneğimizin politikalarının yürütülmesinin temini 
amaçlarıyla MÜSİAD çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere 
MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, 
gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, dernek üyelerimize, 
şube, temsilciliklerimize ve temsilcilerimize aktarılabilmektedir.
MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:
• MÜSİAD İktisadi İşletmesi
• MÜSİAD Fuarcılık A.Ş.
• Uluslararası Teknolojik, Ekonomik, Sosyal Araştırmaları Vakfı (UTESAV)
• MÜSİAD’ın web adresini hazırlayan Green Global
• www.musiad.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz ortak satın alma anlaşmaları yaptığımız tüm şirketler
4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın 
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
5. KVKK uyarınca MÜSİAD tarafından Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde MÜSİAD, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve 
kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza 
hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ve III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile 
akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• MÜSİAD’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, MÜSİAD’ın meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
6. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
Bununla beraber, Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi, değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman mail 
yoluyla cihan.yarar@musiad.org.tr adresine veya Ataköy 7-8-9-10 Mah. Çobançeşme E5 Yanyol Cad. No:4, 
Bakırköy / İstanbul adresine bizzat bildirebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (“MÜSİAD’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun şekilde bilginize sunulan Aydınlatma Beyanı ile 
MÜSİAD Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nın sınırları çerçevesinde, 
• Verilerin MÜSİAD tarafından işlenmesi ve saklanması amacıyla, 
özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, kan grubu, sağlık verileri, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, din, mezhep ve 
felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, siyasi düşünce vb.) 
de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak 
üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta gerekli aydınlatmanın 
tarafıma yapıldığını, MÜSİAD Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikasını ile işbu Aydınlatma Metnini 
okuduğumu ve anladığımı; kişisel verilerimin işlenmesine hiç bir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde 
rıza gösterdiğimi ve MÜSİAD Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini kabul ettiğimi,
Kabul ve beyan ediyorum
Kabul ve beyan etmiyorum* 
Veri Sahibi Adı Soyadı
Tarih
İmza
* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza 
beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna 
olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti 
sağlayamayacağımızı ve Derneğimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize 
sunarız

istanbul escort istanbul eskort şişli rus escort Esenyurt escort taksim eskort şişli anal escort Antalya vip escort kayseri anal escort
ÜYE OL ÖDEME YAP